Privacybeleid


BCB bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt of deze gegevens automatisch verzameld worden.

BCB bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden van de verwerking

De persoonsgegevens die BCB bvba verwerkt worden hieronder uiteengezet:

  1. BCB bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van deze website die het contactformulier hebben ingevuld. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u de info te kunnen sturen waarom u heeft gevraagd. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a (toestemming) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  2. BCB bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, ticketing, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het opvolgen van de solvabiliteit). Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  3. BCB bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de duur van uw bezoeken en het patroon van uw gebruik van onze service. Indien hiervoor cookies worden gebruikt zal u gevraagd worden hier toestemming voor te geven. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a (toestemming) en f (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken volgens de modaliteiten die verder worden besproken.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BCB bvba zal er alles aan doen de persoonsgegevens die verwerk worden maximaal te beschermen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte of daarbuiten. BCB bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang het noodzakelijk is voor de vooropgestelde doelen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f).

Bovendien heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@bcb-bouw.be.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

Wijziging privacy statement

BCB bvba kan zijn privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 28/09/2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.